Skip to main content

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTA BALTICMED PRZYCHODNIA SP. Z O.O.

W wykonaniu obowiązku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), niniejszym, s.c., informujemy naszych Pacjentów że:

 1. Administratorem danych osobowych naszych Pacjentów jest Balticmed Przychodnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, ul. Maciejkowa 64/2, 71-784 Szczecin, biuro@balticmed.pl
 2. Celem przetwarzania danych Pacjentów jest diagnoza medyczna i leczenie, profilaktyka zdrowotna, zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, zapewnienie zabezpieczenia społecznego oraz zarządzanie systemami i usługami zabezpieczenia społecznego – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit h RODO, który wymienia cele zdrowotne przetwarzania oraz w związku z wykonywaniem działalności leczniczej zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. nr 113 poz. 657 z późn. zm), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015 poz. 2069).
 3. Korzystanie przez Pacjentów ze świadczeń zdrowotnych Balticmed Przychodnia Sp. z o.o. jest dobrowolne. Jednakże podmiot zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rejestracji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych na Administratorze ciąży obowiązek prawny przetwarzania danych osobowych, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości wystawienia faktury, czy rachunku i rozliczenia usługi.
 4. Odbiorcami danych osobowych Pacjentów będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do uzyskania danych osobowych i danych wrażliwych (o stanie zdrowia, rozpoznaniu lub leczeniu) (tj. Narodowy Fundusz Zdrowia, Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny, osoby wykonujące zawody medyczne) oraz laboratoria, pracownie diagnostyczne, podmioty lecznicze, przedsiębiorstwa transportu sanitarnego, z którymi administrator posiada podpisane umowy podwykonawstwa świadczonych usług medycznych.
 5. Dane udostępnione przez Pacjentów nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pacjenta, Pacjentowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do treści danych, uzyskania kopii jego danych osobowych, sprostowania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania niektórych danych lub usunięcia niektórych danych (UWAGA: Pacjent nie może żądać usunięcia danych zawartych w jego dokumentacji medycznej, przez okres w jakim Administrator jest obowiązany do ich przechowywania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa).
 7. Z powyższych praw względem Administratora, można skorzystać poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – adres e-mail: iodo@balticmed.pl lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres: ul. Maciejkowa 64/2, 71-784 Szczecin.
 8. Pacjentowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane osobowe Pacjentów zawarte w dokumentacji medycznej będą przechowywane przez okres wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji Pacjenta, z wyjątkami przewidzianymi w ww. ustawie. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych są przetwarzane przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ODBIORCY WIADOMOŚCI E-MAIL, KTÓRYCH NADAWCĄ JEST BALTICMED PRZYCHODNIA SP. Z O.O.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w niniejszej wiadomości jest Balticmed Przychodnia Sp. z o.o., ul. Maciejkowa 64/2, 71-784 Szczecin, art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych kontaktować się można poprzez adres email: iodo@balticmed.pl lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres: ul. Maciejkowa 64/2, 71-784 Szczecin.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia komunikacji z adresatem i jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji tego celu.
 4. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
  2. ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  3. przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO tj. do otrzymania przez osobę, której dane dotyczą od administratora danych osobowych jej dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
  4. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 1. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 4 pkt 1–4 należy
  skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
 2. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przedstawionych w pkt 3 za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa, gdzie podanie danych jest obowiązkowe.
 4. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być jedynie organy lub podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, w tym jednostki nadrzędne, a także podmioty, które na podstawie zawartych przez administratora umów, świadczą usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności usługi sprawowania opieki autorskiej oraz usługi wsparcia i serwisu dla oprogramowania, dane osobowe nie będą przekazywane do osób trzecich z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.