Skip to main content

Standard realizacji świadczenia medycznego w formie teleporady w Balticmed Przychodnia Sp. z o.o.

Pojęcia

Teleporada: świadczenie zdrowotne realizowane w ramach świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej, na  odległość, przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Dotyczy ona pacjentów niewymagających badania osobistego przez osobę udzielającą teleporady, a w szczególności kwestii:

 • wystawiania recept na leki stałe
 • wystawianie zlecenia na wyroby medyczne
 • wystawianie skierowań i zaświadczeń nie wymagających fizykalnego badania lekarskiego
 • interpretacji wyników badań
 • konsultacji aktualnego leczenia i jego ewentualnych modyfikacji

oraz w pozostałych przypadkach na wyraźne żądanie pacjenta.

System informatyczny – program komputerowy wykorzystywany do kompleksowej obsługi pracy przychodni

Osoba udzielająca teleporady – lekarz, pielęgniarka lub położna, którzy udzielają świadczeń w przychodniach prowadzonych przez Balticmed Przychodnia Sp. z o.o.

Zasady

 1. Teleporady bezwzględnie nie są udzielane jeśli świadczenie zdrowotne wymaga bezpośredniego kontaktu z pacjentem, w tym:
  • w przypadku gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady, z wyłączeniem świadczeń: o których mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 poz. 790, z późn. zm.( )) oraz art. 15b ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 551, 583 i 830),
  • w przypadku świadczeń związanych z wydaniem zaświadczenia wymagających badania fizykalnego,
  • podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych w deklaracji wyboru, o której mowa w 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej,
  • świadczeń udzielanych w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,
  • świadczeń udzielanych w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,
  • świadczeń udzielanych dzieciom do 6. roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego
 1. Kontakt werbalny osoby udzielającej teleporady z pacjentem, podczas teleporady, odbywa się telefonicznie. W przypadku konieczności uzupełnienia badania o elementy wizualne, wykorzystywana jest w tym celu komunikacja e- mailowa.
  Systemem informatycznym do obsługi i archiwizacji konsultacji jest Kamsoft SOMED.
 1. Realizacja teleporady wymaga wcześniejszej rejestracji pacjenta w Systemie informatycznym przez personel placówki po uprzednim kontakcie pacjenta drogą:
  • osobistą
  • telefoniczną
  • e-mailową

* wszelkie dane kontaktowe poszczególnych placówek Balticmed dostępne są na stronie: https://balticmed.pl/kontakt/)

 1. W trakcie procesu rejestracji pacjent zobowiązany jest podać:
  • swoje dane osobowe
  • powód konsultacji
 1. Personel ustala tożsamość pacjenta w oparciu o:
  • dane, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 849), które przekazane zostaną za pośrednictwem systemów łączności,
   oraz
  • podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej.
 1. Po otrzymaniu potrzebnych do przeprowadzania procesu rejestracji danych, personel wyznacza datę realizacji teleporady z zastrzeżeniem:
  • nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta do świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności lub osobistego, albo
  • w późniejszym terminie ustalonym w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym,
 1. Personel rejestrujący zobowiązany jest każdorazowo do poinformowania pacjenta o:
  • ograniczeniach wynikających z teleporady w postaci braku badania przedmiotowego
  • konieczności odblokowania możliwości przyjmowania połączeń z numerów zastrzeżonych
  • terminie realizacji teleporady
 1. Teleporady są realizowane w przedziale czasowym 8.00-18.00, w dni powszednie.
 1. Teleporady są realizowane z numeru zastrzeżonego, a pacjenci każdorazowo informowani o tym fakcie przez personel placówki.
 1. Przed rozpoczęciem realizacji świadczenia medycznego w ramach teleporady lekarz ma obowiązek przedstawić się pacjentowi podczas rozmowy telefonicznej oraz na życzenie pacjenta podać numer prawa wykonywania zawodu.
 1. W przypadku rezygnacji z teleporady, pacjent zobowiązany jest do poinformowania o tym placówki przed wyznaczonym terminem realizacji teleporady.
 1. Personel w terminie i o godzinie ustalonej z pacjentem teleporady podejmuje trzykrotnie próbę kontaktu w celu udzielenia teleporady w odstępie nie krótszym niż 5 minut. Brak podjęcia kontaktu przez pacjenta pomimo wykonania przez personel prób kontaktu w sposób określony w zdaniu poprzednim jest równoznaczny z rezygnacją przez pacjenta z teleporady, a osoba udzielająca teleporady odnotowuje ten fakt w elektronicznej dokumentacji medycznej.
 2. W przypadku stwierdzenia przez osobę udzielającą teleporady wskazania do przeprowadzenia badania fizykalnego albo gdy z innych przyczyn niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady zobowiązana jest ona do poinformowania pacjenta o możliwości skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednio w placówce albo w ramach wizyty domowej. Ustalenie terminu wizyty powinno odbyć się w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.
 3. W przypadku, gdy udzielenie Teleporady wymaga dostarczenia przez pacjenta dodatkowych informacji/dokumentów (np. wyników badań czy kart wypisowych), pacjent zobowiązany jest dostarczyć je do placówki osobiście, bądź drogą e-mailową przed wyznaczonym terminem realizacji Teleporady.
 4. W przypadku gdy podczas realizacji teleporady zostanie wystawione skierowanie na badanie obrazowe lub e-recepta, pacjent otrzyma je:
  • e-mailem (na adres e-mail pacjenta) – jako dokument zawierający kod kreskowy, który pacjent okazuje w aptece,
  • SMS-em (na numer telefonu pacjenta) – jako informacja o wystawieniu recepty i 4-cyfrowy kod dostępu, który pacjent podaje w aptece wraz ze swoim numerem PESEL,
  • w postaci wydruku (na żądanie pacjenta lub gdy pacjent nie podał e-maila ani numeru telefonu).
  • W przypadku gdy podczas realizacji teleporady zostanie wystawione zlecenie na wyrób medyczny, pacjent otrzyma w wiadomości sms lub email numer zlecenia, który wraz z numerem PESEL umożliwia zakup potrzebnego wyrobu medycznego w sklepie medycznym lub w aptece, które mają umowę z NFZ.
  • W przypadku gdy podczas realizacji teleporady zostanie wystawione skierowanie na badania laboratoryjne lub inny dokument w formie pisemnej, pacjent zobowiązany jest odebrać go bez zbędnej zwłoki w rejestracji przychodni.
  • W przypadku pacjentów małoletnich, w trakcie udzielania Teleporady obowiązkowa jest obecność opiekuna prawnego pacjenta.
  • Teleporady realizowane są w warunkach gwarantujących poufność, w tym z zapewnieniem braku dostępu osób nieuprawnionych do przekazywanych pacjentowi informacji.
  • Osoba wykonująca teleporadę każdorazowo odnotowuje informację o realizacji świadczenia medycznego w formie teleporady w dokumentacji medycznej.
  • Pacjentowi, na każdym etapie realizacji teleporady, przysługuje prawo do rezygnacji z tej formy świadczenia medycznego na rzeczy innej, przez niego preferowanej.
  • Pacjent ma możliwość założenia Internetowego Konta Pacjenta (IKP) poprzez założenie profilu zaufanego w NFZ, Urzędzie Miasta Szczecin, za pośrednictwem swojego banku.

  W IKP pacjent ma możliwość:

  1. otrzymać e-receptę SMS-em lub e-mailem — wystarczy, że pacjent poda swój numer telefonu lub adres e-mail.
  2. wykupić leki z recepty w różnych aptekach nie tracąc refundacji.
  3. udostępnić bliskiej osobie lub lekarzowi informację o stanie zdrowia i historię przepisanych leków.
  4. mieć dostęp do danych medycznych swoich dzieci do 18. roku życia.
  5. odbierać kolejną e-receptę bez wizyty w gabinecie (w przypadku choroby przewlekłej i po konsultacji, np. telefonicznej, z lekarzem).